ບໍລິສັດ ເຄພີຈີ ການສື່ສານ ຈຳກັດ

ຈຳໜ່າຍອຸປະກອນສື່ສານ

ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນ 1 ຕຶກ ຄຳໄພ ຊະນະ
ບ້ານ ທົ່ງສາງນາງ
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທລະສັບ: 021-217 069
ອີເມວ: info@kpgtelecom.com

ວິທະຍຸສື່ສານໃຫ້ເຊົ່າ

ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນ 1 ຕຶກ ຄຳໄພ ຊະນະ
ບ້ານ ທົ່ງສາງນາງ
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທລະສັບ: 021-217 069
ອີເມວ: info@kpgtelecom.com