Skip to content

Multi mode Advanced Radio

Summary

MULTI-MODE ADVANCED RADIO

Mission-critical voice ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ PMR, ແລະນອກຈາກນີ້ພວກເຂົາກໍຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ການບໍລິການທາງ multimedia, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຫ້ອງການເຄື່ອນທີ່ແມ່ນມີການເພີ່ມຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ. ການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ແລະ hybrid multimedia ເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ດີໃນການວິນິດໄສ ແລະ ຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

Hytera ນໍາໃຊ້ວິທະຍຸທີ່ທັນສະໄໝດ້ວຍຟັ່ງຊັ້ນຕ່າງໆ, ລວມທັງ Mission-critical voice, ຮູບຖ່າຍແບບ HD, ການຖ່າຍວິດີໂອ, broadband voice services, ແລະອື່ນໆ., ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ສາມາດປະຕິບັດຫຼາຍໜ້າທີ່ໄປພ້ອມໆກັນ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການສື່ສານທີ່ສຳຄັນ.

Showing all 4 results

Develop by 99 Solution © Copyright 2019-2021 KPG Telecommunication Co., Ltd.

Scroll Up